slider_image

Nejlepší možnost
pořízení na trhu!

Využijte výhody bezstarostného a kvalitního nápojového systému! Barely (19l) s pramenitou vodou Vám přivezeme do druhého dne až k Vám zdarma. Přidejte se k trendu a pořiďte si barelový systém do Vaší kanceláře či provozovny - buďte IN :)

Více
slider_image

Stále čerstvá voda!

Stálý přísun čerstvé vody, která je upravena pomocí kvalitních carbonových filtrů. Paušální náklady, ale neomezená výtočnost a využití. Žádné starosti se servisem, vše řešíme za Vás. Jako bonus máte k dispozici perlivou vodu, která se stává trendem na českém trhu.

Více
slider_image

Srazte stávající náklady
za nápoje na kolena!

Kvalitní carbonové filtry amerického výrobce 3M Vám zajistí stálý přísun čerstvé vody za minimální náklady. Kvalita je prověřena mnoha tisíci klienty po celém světě. Nenáročná instalace a dlouhodobá úspora a přínos. (tyto filtry instalujeme do každého našeho přístroje POU )

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Watercooler System s.r.o.,
se sídlem Praha 5, Lipence, Žulová 374, PSČ 155 31, IČ: 279 20 500, 
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126570 
(dále jen „prodávající“)


I. Úvodní ustanovení
Watercooler System s.r.o., je společnost zabývající se prodejem a pronájmem vodních ochlazovačů, distribucí pramenité vody v 18,9l, prodejem a pronájmem kávovarů, prodejem různých instantních nápojů a servisními prácemi na výše uvedených zařízeních. (dále jen „dílo“). Tyto obchodní podmínky platí pro všechny úkony, k nimž dochází při uzavření kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím - zákazníkem a při uzavření smluv o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem – zákazníkem (dále společně jen „zákazník“) a specifikují práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů.


II. Uzavření smlouvy
Objednávka zboží nebo díla (dále jen „objednávka“) je návrhem na uzavření kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nebo nájemní smlouvy. Objednávku zákazník odešle prodávajícímu písemně, elektronickou poštou, vyplněním elektronického formuláře nebo ji osobně sdělí prodávajícímu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou a to 24 měsíců, od následujícího dne po uplynutí doby určité je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvy je možné vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou.


III. Dodací podmínky, doprava, nebezpečí škody na zboží/díle
Dopravu zboží/díla na určenou adresu zajišťuje prodávající, pokud není mezi stranami sjednáno jinak. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží/díla na dohodnuté místo. Zboží/dílo je rovněž možné na základě dohody mezi zákazníkem a prodávajícím vyzvednout v provozovně prodávajícího nebo na jiném v objednávce dohodnutém místě. V případě osobního odběru je zboží/dílo rezervováno v provozovně/sídle/skladě prodávajícího po dobu 7 dnů od potvrzení objednávky/odeslání výzvy k vyzvednutí zboží/díla. Nebezpečí škody na zboží/provedeném díle přechází na zákazníka v době, kdy zákazník převezme zboží/dílo od prodávajícího nebo přepravce. V případě dohody se zákazníkem, prodávající distribuuje zboží pomocí přepravní společnosti PPL, se kterou spolupracuje na základě uzavřené smlouvy o přepravě.


IV. Cena, platební podmínky
Cena za zboží nebo dílo (dále jen „Cena“) je stanovena dohodou stran včetně DPH. Cena nezahrnuje dopravu, která je zdarma. Pouze v případě doručení zboží přepravní společností si dovolujeme účtovat přepravné ve výši 214,- Kč včetně DPH.
Cenu je možné v plné výši uhradit takto:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího,
  • převodem či vkladem ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který je uveden na objednávce příp. na faktuře a který platbu identifikuje,
  • dobírkou při doručení zboží/provedeného díla přepravcem.

Zboží/ dílo je možno na základě dohody mezi zákazníkem a prodávajícím hradit ve splátkách dle sjednaného splátkového kalendáře. Vlastnické právo k dodanému zboží/provedenému dílu nabývá zákazník v okamžiku, kdy zboží převzal a zároveň je v plné výši uhrazena jeho cena. V případě neuhrazení ceny ve lhůtě splatnosti faktury je zákazník v prodlení. Od tohoto okamžiku je zákazník povinen prodávajícímu hradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z nezaplacené částky ceny za zboží/dílo, a to až do zaplacení.


V. Záruka, odpovědnost za vady, reklamace
Prodávající zaručuje, že dodané zboží odpovídá ustanovením právních předpisů platných v České republice pro jeho odbyt a užití, neporušuje práva třetích osob ani jimi není zatíženo a je možno s ním zcela volně nakládat. Odpovědnost za vady zboží a díla a záruky prodávajícího se řídí platnými právními předpisy dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, pokud je zákazníkem spotřebitel, případně zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, pokud je zákazníkem podnikatel. Rozsah záruky, způsob a podmínky uplatnění záruk, je uveden v každém záručním listu, který je nedílnou součástí každého prodaného produktu (pokud se na něj záruka vztahuje) . Zákazník má možnost se s ním seznámit, aby při uplatnění záruky znal pravidla prodávajícího při uplatnění odpovědnosti za vady. V případě reklamace zákazník buď zašle, nebo přiveze reklamovaný produkt do provozovny prodávajícího ( viz. kontakty). V případě reklamace produktu formou přivolání servisního technika si prodávající účtuje paušální částku za dopravu technika na místo určení zákazníkem.


VI. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být druhé smluvní straně doručeno, a to na adresu zákazníka uvedenou v objednávce nebo na adresu sídla prodávajícího. V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, smluvní strany jsou povinny si vrátit veškerá přijatá plnění. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplnil smluvené podmínky dodání ani v dodatečné lhůtě v délce 14 dnů ode dne sjednané doby plnění. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, kdy: (i) zákazník nezaplatí zálohu na cenu zboží/díla ve sjednané výši, (ii) při vzniku prodlení s nezaplacením ceny za zboží/dílo delším než 30 dnů, (iii) při nepřevzetí zboží/díla zákazníkem ve sjednaném termínu, (iv) v případě nedostupnosti zboží nebo materiálu k provedení díla.


VII. Závěrečná ustanovení
Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, včetně otázky, zda zakázka vznikla či nikoliv, se řídí výlučně českým právem. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci, přičemž každá ze stran jmenuje jednoho rozhodce a tito společně jmenují třetího rozhodce, jakožto předsedu rozhodčího senátu. Jsou-li některé části těchto obchodních podmínek neúčinné nebo nerealizovatelné, zůstává tím účinnost a realizovatelnost ostatních podmínek nedotčena. Mezi stranami platí poté za dohodnutou ta podmínka, která se co nejvíce blíží hospodářské podstatě neúčinného nebo nerealizovatelného ustanovení. Na práva a povinnosti, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů, především pak zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a je-li zákazníkem podnikatel, řídí se pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Odesláním objednávky zákazník uděluje souhlas ke zpracování a archivaci osobních údajů o zákazníkovi uvedených v objednávce, a to jméno, adresu, telefon, emailové spojení a o jeho nákupech. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje zákazníků v souladu s právním řádem ČR a dobrými mravy. Prodávající zejména nepředá osobní údaje třetím osobám a zabrání jejich případnému zneužití. Tyto obchodní podmínky jsou platné dnem uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem a jsou její součástí. Zákazník stvrzuje uzavřením Smlouvy, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou platné do 31.12.2019.;